การตั้งคา config ที่ใช้ในโปรแกรมจาก file

1. สร้าง file สำหรับเก็บ config ต่าง ๆ ของโปรกแกรมก่อน
file name : config.ini
detail:

[DB]
MySQL_LOCAL = "DRIVER=MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver;UID=root;PORT=3306;DATABASE=test_db;SERVER=localhost;PASSWORD=root_password"
MySQL_SERVER = "DRIVER=MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver;UID=root;PORT=3306;DATABASE=test_db;SERVER=test_mysql.comPASSWORD=root_password"

[COM]
port1 = 1
port2 = 2
port3 = 3
baud = 115200

2. สร้าง function สำหรับค่า config จาก file

using System.Runtime.InteropServices;

พลิกโฉมห้องสมุด ประหยัดงบประมาณ การเรียนรู้ไม่มีขีดจํากัด ด้วยห้องสมุดดิจิทัล (E-Library)

 

สรุปพลิกโฉมห้องสมุด ประหยัดงบประมาณ การเรียนรู้ไม่มีขีดจํากัด ด้วยห้องสมุดดิจิทัล (E-Library)

วิธีการแก้ไขเครื่องพิมพ์ slip ทำงานไม่ได้ กรณีเครื่องให้บริการระบบ 64bit (2023)

วิธีการแก้ไขเครื่องพิมพ์ slip ทำงานไม่ได้ กรณีเครื่องให้บริการระบบ 64bit

1. ติดตั้งโปรแกรม ALIST 64bit (setupALIST_64bit.zip)
2. ติดตั้ง fix report error (fix report error 64.zip)
​​​​​​​3. ทดสอบการทำงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่
https://emailpsuac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kittisak_k_psu_ac_th/EvDoC-yNOuBKprIgArC3xsYBm1aPKCLZJ16hAW-wO5ys3w?e=6rDpN9

บันทึกเพื่อลืม: สร้าง fb-messenger Chat button ฝังหน้าเว็บ

จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ปัจจุบันไม่พบเมนูสร้างจากในเพจโดยตรง เลยต้องใช้วิธีลักไก่

1. หา Page ID >

- login บัญชีเพจ เข้าหน้า business.facebook.com ดูจากค่าหลัง parameter ชื่อ  home?asset_id=... 

2. ใส่คำสั่ง 2 ส่วน

อบรมการปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

 

สรุปผลการอบรมการปลูกจิตสำนักรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจงในองค์กร โดยการที่บุคลากรภายในองค์กรจะต้องมีจิตสำนึกที่จะรักษ์พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ