การจัดการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการโดยซอฟท์แวร์โอเพ่นซอส Veyon

ความสามารถของ Veyon Master นับได้ว่าแทบจะสมบูรณ์ในด้านการควบคุมการใช้งานของเครื่องลูกข่ายเลยก็ว่าได้ โดยเท่าที่ทดสอบนั้นจะเหมาะแก่การนำไปใช้ในด้านการ อบรมย์, การเรียนการสอน, การสมมนา และอื่นๆ ที่ วิทยากร หรือ ผู้สอน ต้องการจะสื่อสารผ่านหน้าจอใกล้ๆ ให้กับผู้คนที่เข้าในครอสนั้นๆ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ตนเองนั่งอยู่ครับ
Veyon นั้นเป็น Freeware ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้แบบโปรแกรม Shareware ทั่วไป เรียกได้ว่าถ้า IT ท่านใดมาเจอโปรแกรมนี้แล้ว และอยากประหยัดงบประมาณให้กับบริษัท รัฐ หรือ เอกชน ที่ตนทำงานอยู่แล้วหล่ะก็ ผมขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมนี้เลยครับ

การกรอกข้อมูลในระบบ JFK SMART ILL สำหรับการให้บริการทรัพยากร แก่มหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือ

จะขออธิบายการกรอกข้อมูลการให้บริการยืมทรัพยากรของหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในระบบ JFK SMART ILL แก่มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มความร่วมมือ เพื่อเป็นการลงข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการขอสารสนเทศที่มีให้บริการอยู่ในหอสมุดที่ผู้ใช้จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเครือข่ายต้องการ ในส่วนนี้ผู้ที่รับเรื่องจะต้องตรวจสอบทรัพยากรว่าพร้อมให้บริการหรือไม่  หลังจากเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้มากรอกในระบบต่อไป ดังนี้

ส่วนแรก กรอกข้อมูลผู้ขอใช้บริการ ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา/เลขบัตร ปปช. ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร เบอร์โทร อีเมล

สรุปการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14 (The 14th Symposium for Thai Journal Development Network)

จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 คน

การตั้งค่าอุปกรณ์ runlinc STEMCEL E32W Controller และทดสอบการทำงานเบื้องต้น

STEMCEL E32W Controller คือชุดบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ จากบริษัท runlinc ที่รองรับการพัฒนาอุปกรณ์ IOT ได้อย่างสะดวก เพราะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในตัวเองและรองรับการเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของบอร์ดและเซ็นเซอร์ผ่าน Web browser ที่ฝังอยู่ในตัวชิปด้วยภาษา HTML/CSS ร่วมกับ JavaScript โดยสำนักวิทยบริการได้จัดซื้อชุด STEMCEL E32W Controller พร้อมกับชุดเซ็นเซอร์ 37-in-1 I/O Sensor Kit สำหรับการเรียนรู้ฝึกพัฒนาพัฒนาอุปกรณ์ IoT เพื่อต่อยอดสู่การเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้าน IoT/AI ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

บริการ NETFLIX พื้นที่ AMERICAN CORNER

 

คือการให้บริการดู NETFLIX ผ่านทีวีตรงพื้นที่นั่งอ่าน AMERICAN CORNER โดยผู้ปฏิบัติงานต้องเตรียมการให้เรียบร้อยก่อนการเปิดให้บริการพื้นที่ในแต่ละวัน มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. เข้าไปยังระบบ JFK NETFLIX เพื่อไปจดบันทึกรหัสผ่าน