Google Bard กับการศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเรียนรู้แห่งอนาคต

 

Google Bard คืออะไร?

Google Bard เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย Google AI  Bard ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งข้อความและโค้ด  

ทำให้ Bard สามารถ:

 • เขียนข้อความ
 • แปลภาษา
 • เขียนโค้ด
 • ตอบคำถาม
 • สรุปเนื้อหา
 • แต่งบทกวี
 • เขียนโค้ดโอกาส

โอกาส

Design Thinking: Creative & Critical Problem Solving

 

Design Thinking คืออะไร?

Design Thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้เป็นหลัก กระบวนการนี้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน:

 1. Empathize: เข้าใจผู้ใช้และปัญหาของพวกเขา
 2. Define: ระบุปัญหาที่ชัดเจน
 3. Ideate: คิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย
 4. Prototype: สร้างต้นแบบเพื่อทดสอบ
 5. Test: ทดสอบต้นแบบกับผู้ใช้และปรับปรุง

หลักการของ Design Thinking

การปรับตัวใช้เครื่องมือ GenAI เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

 

GenAI คืออะไร?

GenAI ย่อมาจาก Generative AI เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ โค้ด ฯลฯ โดยใช้โมเดล Machine Learning ที่ได้รับการฝึกฝนจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ตัวอย่างเครื่องมือ GenAI

 • สร้างข้อความ: Bard, GPT-3, Jasper
 • สร้างรูปภาพ: Midjourney, DALL-E 2
 • สร้างเสียง: Murf, Resemble AI
 • สร้างวิดีโอ: Synthesia, RunwayML


ประโยชน์ของ GenAI

วิธีการตั้งค่าการใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D MAGIC TECH YHD6200DS+

ห้องสมุดทำการจัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D MAGIC TECH YHD6200DS+ ที่มีความสามารถสแกนบารโค้ดจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ เพื่อติดตั้งใช้งานตรงบริการยืม-คืน อำนวยความสะดวกในการสแกนอ่านข้อมูลสมาชิกห้องสมุดหรือหนังสือผ่านหน้าจอแอปพลิเคชันได้ 

การออก PSU Passport ชั่วคราวด้วยเครื่อง Identiv

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มีบริการอินเตอร์เน็ตรายวันแก่บุคคลภายนอก โดยผู้ใช้สามารถติดต่อขอรับบัญชีชั่วคราวได้ที่ บริการยืม-คืน ชั้น 1

การออก PSU Passport ชั่วคราวด้วยเครื่อง Identiv

INSTALL OPENSSH SERVER

ใน กรณีนี้ ยังไม่มีการติดตั้ง OPENSSH SERVER หรือมีแล้วแต่ต้องการใช้คนละ port
1. ติดตั้ง packect ที่จำเป็น
#sudo su -
#apt-get update && apt-get upgrade

#apt install libssl-dev gcc g++ gdb cpp make cmake libtool libc6 autoconf automake pkg-config build-essential gettext
#apt install libzstd1 zlib1g libssh-4 libssh-dev libssl3 libc6-dev libc6 libcrypt-dev
#apt-get install libssl-dev
#apt install netcat lsof wget diffutils
#apt-get install libpam0g-dev