การเปลี่ยนรหัสสมาชิก

 

การเปลี่ยนรหัสสมาชิก

    กรณีที่สมาชิกหอสมุดฯ ทำสติ๊กเกอร์รหัสสมาชิกชำรุด สูญหาย สามารถขอรับรหัสสมาชิกหมายเลขเดิม โดยเจ้าหน้าที่พิมพ์รหัสสมาชิกให้ใหม่  หรือหากเกิดเหตุขัดข้อง เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนรหัสสมาชิกได้โดยมีวิธีการดังนี้

1. เข้าระบบ ALIST
2. เลือกเมนูข้อมูลสมาชิก
3. ค้นหาข้อมูลสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนรหัสสมาชิก
4. ที่เมนู Actions เลือก Replace Barcode

การเก็บเงินจากเครื่องขายคูปองเข้าใช้บริการห้องสมุด สำหรับบุคคลภายนอกโดยการหยอดเหรียญ

การเก็บเงินจากเครื่องขายคูปองเข้าใช้บริการห้องสมุด สำหรับบุคคลภายนอกโดยการหยอดเหรียญ

การเขียนรายงานการประชุม (สรุปจากการเข้าอบรม)

การเขียนรายงานการประชุม

การเขียนรายงานการประชุม คือ เป็นการบันทึกความคิดเห็นของผู้ที่มาประชุมและผู้ที่เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การลงมติของที่ประชุมเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้ 

วิธีการจดและเขียนรายงานการประชุม

1.จดรายละเอียดทุกคำพูดของกรรมการทุกคน คำต่อคำ กิริยาอาการ พร้อมด้วยมติ

2.จดย่อคำพูด เอาแต่ใจความที่เป็นประเด็นสำคัญอันนำไปสู่ข้อสรุป พร้อมด้วยมติ

3.จดสรุปหาสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผล และข้อสรุป

สรุปการฟังบรรยาย การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC) สำหรับห้องสมุดโรงเรียน และการลงรายการบรรณานุกรม

 การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนม้ติ (OBEC) สำหรับห้องสมุดโรงเรียน

    ห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียน  เป็นระบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อช่วยครูในโรงเรียนจัดการเกี่ยวกับหนังสือในห้องสมุดได้ง่ายขึ้น โดยทำอย่างจะอยู่ในระบบเดี่ยวกันหมดเลย ตั้งแต่การลงบรรณานุกรม การยืมคืน การสมัครสมาชิก สถิติผู้เข้าใช้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานได้ง่ายขึ้น

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย

1 การจัดการและการบริหารระบบ เป็นส่วนงานสำหรับ ผู้ใช้งานใช้ในการบริหารจัดการระบบงานห้องสมุดเบื้องต้น