Agile innovation:methodologies and outcomes

 

Agile innovation เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมแบบยืดหยุ่นและรวดเร็ว โดยเน้นการทำงานเป็นระยะสั้นๆ (sprint) ที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

Methodologies หรือวิธีการในการพัฒนานวัตกรรมแบบ Agile มีหลายวิธี เช่น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของห้องสมุด

 

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ห้องสมุดในฐานะสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้จึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของห้องสมุด ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ ดังนี้

[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ.วิชาการ 66 กิจกรรมที่ 1 สถานี 3

กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานี 3 การสร้างระบบแจ้งเตือนเมื่อไฟฟ้าดับและไฟฉุกเฉิน โดยการประยุกต์ใช้งานโมดูลเซนเซอร์ต่างๆ (เสียง, หลอดไฟ LED, เซ็นเซอร์วัดระดับแสงสว่าง) ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Runlinc E32W

ผลสัมฤทธิ์

[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ.วิชาการ 66 กิจกรรมที่ 1 สถานี 2

กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานี 2 การใช้งานโมดูลหลอดไฟ LED 

ผลสัมฤทธิ์

  • เปิด/ปิดหลอดไฟผ่านแอพได้

อุปกรณ์

[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ.วิชาการ 66 กิจกรรมที่ 1 สถานี 1

กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานี 1 การใช้งานโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับสวิทซ์แบบกดติดปล่อยดับ

ผลสัมฤทธิ์

  1. เปิด/ปิดเสียงเตือนผ่านแอพได้
  2. เปิด/ปิดเสียงเตือนด้วยการกดสวิตซ์ที่บอร์ดได้

อุปกรณ์

ทำไมโปรแกรม Microsoft Power BI จึงได้รับความนิยมสูงสุด

ความนิยมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ด

ในปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดมากมาย แต่ทำไม Microsoft Power BI จึงเป็นที่นิยมสูงสุด สามารถพิจารณาได้จากภาพที่ 1 

ขั้นตอนการขอรับค่าเงินค่าประกันสมาชิกภายนอกคืน

ขั้นตอนการขอรับค่าเงินค่าประกันสมาชิกภายนอกคืน

      เมื่อผู้ใช้ต้องการขอรับค่าเงินค่าประกันคืน กรณียกเลิกการเป็นสมาชิกภายนอกแบบยืมได้ จะมีด้วยกัน 2 ประเภท

     1.บุคคลภายนอก ค่าประกัน 250 บาท สำหรับนักเรียน

ตั้งแต่ ป.1 – มัทธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช