การบริการนําส่งทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผู้ใช้บริการ (DD.JFK)

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการทําหน้าที่ให้บริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดีในการให้บริการมีบริการหลากหลายประเภท เช่น บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการสืบค้นสารสนเทศแบบออนไลน์ บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า บริการสิ่งพิมพ์พิเศษ และบริการอินเทอร์เน็ต

E-Services เพื่อการบริการและการปฏิบัติงานของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการทําหน้าที่ให้บริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดีในการให้บริการมีบริการหลากหลายประเภท เช่น บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการสืบค้นสารสนเทศแบบออนไลน์ บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า บริการสิ่งพิมพ์พิเศษ และบริการอินเทอร์เน็ต