ประวัติการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพการให้บริการในทุกภารกิจ และมุ่งพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  มีนโยบายคุณภาพ คือ มุ่งเน้นการให้บริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ และผู้ใช้บริการพึงพอใจ มีการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ บริการทรัพยากรการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ที่ตอบสนองต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ระบบบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้องค์กรมีคุณภาพในทุกภารกิจ และสอดคล้องกับกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  มีหน้าที่กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดกลุ่มงานและภาระงาน มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ แบบฟอร์มกิจกรรมการจัดการความรู้  รวมทั้งดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมคลังความรู้  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร  ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของสำนักวิทยบริการสู่สาธารณะ

Rating

Average: 4 (3 votes)