การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผลงานการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งใหม่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ) โดย อํานาจ สุคนเขตร์ งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2554

การสืบค้นฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทย ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผลงานการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทย ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ีโดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย นางสอปิยะ บุญตามช่วย ตำแหน่งใหม่ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ

ประสิทธิผลการบริการนาส่งทรัพยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สานักวิทยบริการ

ผลงานการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เรื่อง ประสิทธิผลการบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ โดย นางพนิตา แวดือรามัน ตำแหน่งใหม่ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ

การใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของบุคคลภายนอก

ผลงานการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เรื่อง การใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของบุคคลภายนอก โดย จันทิมา จริยวัตกุล ตำแหน่งใหม่ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ