ประสิทธิผลการบริการนาส่งทรัพยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สานักวิทยบริการ

ผลงานการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เรื่อง ประสิทธิผลการบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ โดย นางพนิตา แวดือรามัน ตำแหน่งใหม่ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

Average: 3 (2 votes)