การพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (3)

การที่ ก.พ.อ. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ใช้ผลงานทางวิชาการที่มีความเหมาะสมและยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ยังคงมีมาตรฐานทางวิชาการ จึงให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ โดยไม่ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้ ทั้งนี้ วารสารวิชาการระดับชาติต้องเป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (2)

หลังจากทราบผลการประเมินและอ่านรายละเอียดทั้งหมด ผมเริ่มต้นด้วยการทบทวนว่า ตัวเองพลาดอะไรไปบ้าง แล้วจะปรับการทำงานส่วนใดบ้าง จากนั้นนำประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรียนปรึกษากับ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ผู้ผลักดันให้วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขึ้นสู่ TCI 1 พร้อมทาบทามและขอความกรุณาให้ช่วยเป็นบรรณาธิการคนต่อไป (เนื่องจากบรรณาธิการพิเชษฐ เพียรเจริญ กำลังเกษียณอายุราชการ) บทสรุปแนวทางการปรับปรุงแก้ไข มีดังนี้

การพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (1)

เนื้อหานี้ผมวางแผนและตั้งใจที่จะเขียนตั้งแต่ทราบผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 แล้ว แต่ตั้งใจว่าจะเขียนเมื่อทราบผลการประเมินรอบที่ 4 ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อปรับกลุ่มอีกครั้ง เพื่อบันทึกไว้ว่าผมได้ทำอะไรไปบ้าง ทั้งยังหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนทำงานวารสารด้วยกันอีกด้วย

Creative Commons กับการสร้างสื่ออย่างไร...ไม่ให้โดนลิขสิทธิ์

 

ผลงานทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นมาล้วนแต่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์กับเจ้าของผลงาน หรือที่เรียกว่า Copyright (©) ซึ่งหากผู้อื่นจะนำผลงานนั้นไปใช้ก็ต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน หากมีการนำงานมาใช้โดยไม่ขออนุญาตก็จะละเมิดลิขสิทธิ์กับเจ้าของผลงาน ตรงนี้เองทำให้เกิดข้อจำกัดในการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงได้เกิดแนวคิดที่เรียกว่า Creative Commons

ก่อนอื่นเลยนะครับ เรามาทำความรู้จักกันคำว่า “Creative Common” กันก่อนดีกว่า

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ปี 2565 บุคลากรสำนักวิทยบริการ

ที่ผ่านมาการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักวิทยบริการ มีการกำหนดภาระงาน ดังนี้ ปริมาณภาระงาน 1 ปี ร้อยละ 100 เท่ากับ 1540 LU โดยแบ่งเป็น 1. งานประจำ จำนวน 40-70% 2. งานเชิงพัฒนา/งานอื่น ๆ จำนวน 10-40 % ประกอบด้วย 1) ผลงานพัฒนา 2) การพัฒนาตนเองตามกลุ่มการพัฒนา (กลุ่มผู้นำไม่น้อยกว่า 150 ชม/ปี.

รายจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ได้

 

   ในการไปรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐบาล หลายคนคงไม่ทราบว่ารายการใดบ้างที่เบิกได้ รายการใดบ้างที่เบิกไม่ได้ จึงขอสรุปรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถนำมาเบิกจากทางราชการไดั จะสรุปเป็นแต่ละรายการรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมา 

 

 

9 ต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะทำให้นอนหลับสบายตลอดคืน

  • มะลิ กลิ่นหอม ๆ จะช่วยประโลมจิตใจ ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียด ไม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนกลางดึก นอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ เมื่อตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นพร้อมสำหรับกิจกรรมในระหว่างวัน สามารถนำไปประดับเพื่อความสวยงามในห้องนอนได้ โดยปลูกลงบนกระถางดินร่วนผสมปุ๋ยคอกในอัตราส่วนที่เท่ากัน ดูแลด้วยการรดน้ำปานกลางเช้าเย็น และตั้งไว้บริเวณที่แสงแดดส่องถึงบ้าง
  • ลิ้นมังกร เป็นต้นไม้ที่ช่วยให้หลับสนิททุกคืนอย่างแน่นอน เนื่องจากมีการคายออกซิเจน พร้อมกับดูดสารพิษและคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงเวลากลางคืน ส่งผลให้ร่างกายได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเต็มปอด การปลูกที่ง่าย