กฎหมายลิขสิทธิ์

สรุปกฎหมายลิขสิทธิ์

     กฎหมายลิขสิทธิ์เป็นกฏหมายที่กำหนดงานที่ได้รับความคุ้มครอง อันได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนต์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธี หรือรูปแบบอย่างใด

ติดตั้ง php sqlsrv

1. ตรงสอบ version ของ php
    $php -v
    PHP 7.4.3-4ubuntu2.19 (cli) (built: Jun 27 2023 15:49:59) ( NTS )
    Copyright (c) The PHP Group
    Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
        with Zend OPcache v7.4.3-4ubuntu2.19, Copyright (c), by Zend Technologies|
2. ติดตั้ง sqlsrv และ pdo_sqlsrv
    php8
        $sudo pecl install pdo_sqlsrv

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

สรุป  กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คือ กระบวนการคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด

 

กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ มี 5 ขั้นตอน

1.การทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง (Empathize) การทำความเข้าใจปัญหาที่เราพยายามแก้ไข โดยการสังเกตและมีส่วนร่วม

2.การระบุปัญหาและกรอบของปัญหา (Define) การนำข้อมูลทั้งหมดที่หาได้จากขั้นแรกมาวิเคราะห์และสังเคราะห์รวมกัน เพื่อตกผลึก

การปรับตัวของห้องสมุดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

สรุป การปรับตัวของห้องสมุดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.

การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดให้มี “ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572” เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผู้เกี่ยวข้องวารสาร ทั้งสิ้น 480 คน จาก 240 วารสาร

การประชุมประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้