สรุปการฟังบรรยายเรื่อง มาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล

มาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล

          องค์ประกอบและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับแพคเกจข้อมูล

     ข้อมูลเนื้อหา Content Information 

     ข้อมูลรายละเอียดการสงวนรักษา Preservation Desciption Information

     ข้อมูลของแพคเกจ Packaging Information

     ข้อมูลคำอธิบาย Descriptive Information

ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับ เมื่อเกษียณราชการจะได้รับเงินอะไรบ้าง? และเมื่อไหร่?

กรณีที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพที่ไม่เป็นสมาชิก กบข.

     ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิก กบข.ต่อไป มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2539 และได้รับค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จะได้รับเงินอะไรบ้าง และได้รับเมื่อไร?

       1. เงินบำนาญ = (เงินเดือนเฉลยี่ 60 เดือนสุดท้าย x เวลา ราชการ(ปี) )/50

การเลือกประเภทของพัสดุในระบบ OAR SMART OFFICE

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่จะจัดหาพัสดุ เข้าไปค้นหาประเภทของพัสดุใน ระบบ OAR Smart Office งานพัสดุ สำนักวิทยบริการ https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/ ตามรายละเอียด ดังนี้

1.ไปที่ข้อมูลพื้นฐาน

2.คลิ๊กที่ประเภทพัสดุ

3.เลือกกลุ่มพัสดุ