คณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ

คณะกรรมการจัดการความรู้ มีหน้าที่ 

  1. ทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการทราบ
  2. ดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ
  3. ติดตามและประเมินผลสำเร็จของการจัดการความรู้ และนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง

Rating

Average: 3.5 (2 votes)