คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในทัศนะของนักศึกษา

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 400 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 8,514 คน จากทุกคณะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีลักษณะคำถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) และคำถามปลายเปิด ประกอบด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรม 3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4) ด้านความรู้ความสามารถ และ 5) ด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการบริการของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการบริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ และเพื่อประเมินสภาพการให้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ โดยศึกษาจากองค์ประกอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตามกรอบความคาดหวังและความต้องการที่สำคัญของผู้ใช้บริการห้องสมุด 8 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านบริการของห้องสมุด ด้านนวัตกรรมการบริการ ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และด้านบุคลากร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากร และระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร โดยใช้แนวคิดทฤษฎีจูงใจ 2 ปัจจัย (Herzberg’s two-factor theory) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยบำรุงรักษา (ปัจจัยสร้างบรรยากาศในการทำงาน) และปัจจัยจูงใจ ประชากรในการศึกษาเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักวิทยบริการ จำนวน 71 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน