คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในทัศนะของนักศึกษา

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 400 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 8,514 คน จากทุกคณะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีลักษณะคำถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) และคำถามปลายเปิด ประกอบด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรม 3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4) ด้านความรู้ความสามารถ และ 5) ด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก (X=3.97) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความรู้ความสามารถ (X=4.02) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม (X=4.00) และด้านการปฏิบัติงาน (X=3.98) ตามลำดับ

คำสำคัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์, ผู้ให้บริการ, นักศึกษา, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

Rating

Average: 3 (2 votes)