การเชื่อม OAUTH2 ของ PSU ด้วย NEXT.JS (APP ROUTE)

file app/api/callback/route.ts

async function GET(request: Request) {
// เมื่อทำการ SignOn ระบบจะทำการเรียก callback url โดยส่ง parameter code มา
    const { searchParams } = new URL(request.url);
    const code = searchParams.get('code');
    const state = searchParams.get('state');

//เตรียมข้อมูลเพื่อรับ access token
    const pData1 = {
        grant_type: 'authorization_code',
        client_id: 'XXXXXXXX', // ได้มาจากสำนักนวัตคกรรม
        client_secret: 'XXXXXXXX', // ได้มาจากสำนักนวัตคกรรม
        code: code,
        response_type: 'code',
        redirect_uri: 'CALL BACK URL'
    };

//ส่งคำร้องเพื่อขอ access token
//เมื่อส่งคำร้องขอ access token แล้ว code ที่ได้มาจะหมดอายุทันที    
    const resP1 = await fetch('https://oauth.psu.ac.th/?oauth=token',{
        method: 'POST',
        body: JSON.stringify(pData1),
        headers: {
            'content-type': 'application/json'
        },
    })
    
    const show1 = await resP1.json();

//เมื่อได้ access token
//ส่งคำร้องเพื่อขอ user profile โดยต้องส่ง access token ไปด้วย
//ซึ่ง access token จะมีอายุ 1 ชั่วโมง    
    const resP2 = await fetch('https://oauth.psu.ac.th?oauth=me',{
        method: 'GET',
        headers: {
            'content-type': 'application/json',
            'Authorization': 'Bearer '+show1.access_token
        },
    });
    
    const show2 = await resP2.json()

    if(show2.user_login){
        return Response.redirect('https://xxxxxx/sussec)
    }else{
        return Response.redirect('https://xxxxxx/error')
}


}

export {GET}

Rating

No votes yet