อัตราค่าบริหารใหม่ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

        เพื่อให้การบริการของสำนักวิทยบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ คราวประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567จึงกำหนดอัตราค่าบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ ดังนี้

การบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

 

รายการ/ประเภทบริการ

ราคา

หน่วย

1) ค่าสมาชิกประเภทบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ออกนอกห้องสมุด

 

 

- บุคคลทั่วไป

 

 

       ค่าประกัน (ได้รับเงินคืนเมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก)

1,000

บาท

       ค่าบำรุง

500

บาท/ปี

- นักเรียน (ชั้นบริบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

 

 

      ค่าประกัน (ได้รับเงินคืนเมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก)

500

บาท

      ค่าบำรุง

250

บาท/ปี

2) ค่าสมาชิกประเภทบุคคลภายนอกที่ไม่ประสงค์จะยืมทรัพยากร

สารสนเทศออกนอกห้องสมุด

 

 

- บุคคลทั่วไป

 

 

      ค่าบำรุง

300

บาท/ปี

- นักเรียน (ชั้นบริบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

 

 

      ค่าบำรุง

150

บาท/ปี

3) ค่าสมาชิกนักเรียนภายใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต

(ยกเว้นค่าประกัน)

 

 

      ค่าบำรุง

250

บาท/ปี

4) สมาชิกนักศึกษาของสถาบัน/หน่วยงาน ที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับ

คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 ปี)

 

 

      - ค่าประกัน (ได้รับคืนเมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก)

1,000

บาท

     - ค่าบำรุง

500

บาท/ปี

 

รายการ/ประเภทบริการ

ราคา

หน่วย

5) สมาชิกประเภทศิษย์เก่า

 

 

    - ค่าประกัน (ได้รับคืนเมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก)

500

บาท

    - ค่าบำรุง

300

บาท/ปี

6) ค่าเข้าใช้บริการห้องสมุดรายวัน สำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก

 

 

   - ผู้ใหญ่

20

บาท/วัน

   - เด็ก (บริบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

10

บาท/วัน

อัตราค่าปรับกรณีส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง (ไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ)

1) หนังสือ

 

 

   - นักศึกษา/ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้เกษียณอายุราชการ/บุคคลภายนอก

3

บาท/รายการ/วัน

   - อาจารย์

5

บาท/รายการ/วัน

 

 

 

2) หนังสือสำรอง 10 บาท/รายการ/วัน

10

บาท/รายการ/วัน

3) โสตทัศนวัสดุ

10

บาท/รายการ/วัน

4) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (ยืมได้ 5 ชั่วโมง)

50

บาท/เครื่อง/ชั่วโมง

อัตราค่าชดใช้ทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย

 

 

 

1) หนังสือ

คิดค่าปรับ 1.5 เท่าของราคาหนังสือ

บวกค่าดำเนินการ 50 บาท

2) วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย

1,500

บาท/รายการ

3) วารสารฉบับปลีก

คิดค่าปรับ 2 เท่าของราคาวารสาร

บวกค่าดำเนินการ 50 บาท

4) วารสารฉบับเย็บเล่ม

เล่ม คิดค่าปรับ 2 เท่าของราคาวารสาร

บวกค่าดำเนินการ 100 บาท

5) DVD

คิดค่าปรับ 1.5 เท่าของราคาวัสดุ

บวกค่าดำเนินการ 50 บาท

6) กุญแจตู้ล็อกเกอร์ ห้องศึกษาค้นคว้าและห้องประชุมกลุ่มย่อย

คิดค่าปรับและค่าดำเนินการ 100บาท

7) อุปกรณ์ต่าง ๆ

- ปลั๊กไฟ

คิดค่าปรับตามราคาจริง

บวกค่าดำเนินการ 50 บาท

8) คอมพิวเตอร์พกพาชำรุดเสียหาย

คิดค่าปรับตามราคาจริง

 

รายการ/ประเภทบริการ

ราคา

หน่วย

อัตราค่าบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

1) ค่าบริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและรวบรวมบรรณานุกรม และ

บทคัดย่อ (ส่วนที่เกิน 20 รายการ คิดรายการละ 5 บาท)

 

50

บาท/20รายการ

2) ค่าบริการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์/วิจัยฉบับเต็ม

100

บาท/เรื่อง

3) ค่าบริการดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม

50

บาท/เรื่อง

4) ค่า Print เอกสาร ขาว-ดำ

1

บาท/หน้า

5) ค่า Print เอกสารสี

10

บาท/หน้า

6) ค่าสแกนเอกสาร

5

บาท/หน้า

7) ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง (เฉพาะบุคคลภายนอก)

 

30

บาท/ชั่วโมง

อัตราค่าบริการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Software) และยกระดับ

(Upgrade) เครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

 

1) ค่าบริการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

 

 

 

    - ค่าบริการติดตั้งระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมพื้นฐาน

200

บาท

   - ค่าบริการติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ

100

บาท

2) ค่าบริการยกระดับเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่รวมค่าอุปกรณ์

 

 

   - สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

250

บาท

   - สำหรับบุคคลภายนอก

350

บาท

 

Rating

No votes yet