การเชื่อม OAUTH2 ของ PSU ด้วย NEXT.JS (PAGE ROUTE)

file : pages/challback.js

const inter = Inter({ subsets: ["latin"] });

export default function Home({show2}) {   
    return (
        <>
            <div className="container">
                <h1>Check OAuth</h1>
                <p>Code: {JSON.stringify(show2)}</p>
            </div>
        </>
    );
}

export async function getServerSideProps(context) {
// เมื่อทำการ SignOn ระบบจะทำการเรียก callback url โดยส่ง parameter code มา
    const { query } = context;
    const code = query.code;

//เตรียมข้อมูลเพื่อรับ access token
    const pData1 = {
        grant_type: 'authorization_code',
        client_id: 'XXXXXXXX', // ได้มาจากสำนักนวัตคกรรม
        client_secret: 'XXXXXXXX', // ได้มาจากสำนักนวัตคกรรม
        code: code,
        response_type: 'code',
        redirect_uri: 'CALL BACK URL'
    };

//ส่งคำร้องเพื่อขอ access token
//เมื่อส่งคำร้องขอ access token แล้ว code ที่ได้มาจะหมดอายุทันที
    const resP1 = await fetch('https://oauth.psu.ac.th/?oauth=token', {
        method: 'POST',
        body: JSON.stringify(pData1),
        headers: {
            'content-type': 'application/json'
        },
    });

    const show1 = await resP1.json();

//เมื่อได้ access token
//ส่งคำร้องเพื่อขอ user profile โดยต้องส่ง access token ไปด้วย
//ซึ่ง access token จะมีอายุ 1 ชั่วโมง
    const resP2 = await fetch('https://oauth.psu.ac.th?oauth=me',{
        method: 'GET',
        headers: {
            'content-type': 'application/json',
            'Authorization': 'Bearer '+show1.access_token
        },
    });

    const show2 = await resP2.json();    

    return {
        props: {show2}
    }
}

 

Rating

No votes yet