การเขียนรายงานการประชุม (สรุปจากการเข้าอบรม)

การเขียนรายงานการประชุม

การเขียนรายงานการประชุม คือ เป็นการบันทึกความคิดเห็นของผู้ที่มาประชุมและผู้ที่เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การลงมติของที่ประชุมเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้ 

วิธีการจดและเขียนรายงานการประชุม

1.จดรายละเอียดทุกคำพูดของกรรมการทุกคน คำต่อคำ กิริยาอาการ พร้อมด้วยมติ

2.จดย่อคำพูด เอาแต่ใจความที่เป็นประเด็นสำคัญอันนำไปสู่ข้อสรุป พร้อมด้วยมติ

3.จดสรุปหาสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผล และข้อสรุป

สรุปการฟังบรรยาย การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC) สำหรับห้องสมุดโรงเรียน และการลงรายการบรรณานุกรม

 การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนม้ติ (OBEC) สำหรับห้องสมุดโรงเรียน

    ห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียน  เป็นระบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อช่วยครูในโรงเรียนจัดการเกี่ยวกับหนังสือในห้องสมุดได้ง่ายขึ้น โดยทำอย่างจะอยู่ในระบบเดี่ยวกันหมดเลย ตั้งแต่การลงบรรณานุกรม การยืมคืน การสมัครสมาชิก สถิติผู้เข้าใช้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานได้ง่ายขึ้น

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย

1 การจัดการและการบริหารระบบ เป็นส่วนงานสำหรับ ผู้ใช้งานใช้ในการบริหารจัดการระบบงานห้องสมุดเบื้องต้น

สรุปการฟังบรรยายเรื่อง มาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล

มาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล

          องค์ประกอบและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับแพคเกจข้อมูล

     ข้อมูลเนื้อหา Content Information 

     ข้อมูลรายละเอียดการสงวนรักษา Preservation Desciption Information

     ข้อมูลของแพคเกจ Packaging Information

     ข้อมูลคำอธิบาย Descriptive Information