กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

สรุป  กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คือ กระบวนการคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด

 

กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ มี 5 ขั้นตอน

1.การทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง (Empathize) การทำความเข้าใจปัญหาที่เราพยายามแก้ไข โดยการสังเกตและมีส่วนร่วม

2.การระบุปัญหาและกรอบของปัญหา (Define) การนำข้อมูลทั้งหมดที่หาได้จากขั้นแรกมาวิเคราะห์และสังเคราะห์รวมกัน เพื่อตกผลึก

การปรับตัวของห้องสมุดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

สรุป การปรับตัวของห้องสมุดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.

การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดให้มี “ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572” เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผู้เกี่ยวข้องวารสาร ทั้งสิ้น 480 คน จาก 240 วารสาร

การประชุมประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้

การสร้างทีมและวัฒนธรรมแบบ Agile ของ SCB10X

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของไทยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว SCB ได้ก่อตั้ง SCB10X ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับองค์กร

SCB10X มีแนวทางการทำงานแบบ Agile ซึ่งให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมขนาดเล็ก ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทีม SCB10X ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Agility in Library การปรับ Mindset ของห้องสมุด ที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

 

ห้องสมุดเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญต่อสังคมมาอย่างยาวนาน แต่ในปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย พฤติกรรมการใช้สื่อของผู้คนก็เปลี่ยนไป ห้องสมุดจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

การปรับ Mindset ของห้องสมุดเป็นสิ่งที่สำคัญ จะช่วยให้ห้องสมุดสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในอนาคต ต่อไปนี้เป็นแนวทางการปรับ Mindset ของห้องสมุด

Agile innovation:methodologies and outcomes

 

Agile innovation เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมแบบยืดหยุ่นและรวดเร็ว โดยเน้นการทำงานเป็นระยะสั้นๆ (sprint) ที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

Methodologies หรือวิธีการในการพัฒนานวัตกรรมแบบ Agile มีหลายวิธี เช่น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของห้องสมุด

 

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ห้องสมุดในฐานะสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้จึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของห้องสมุด ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ ดังนี้

[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ.วิชาการ 66 กิจกรรมที่ 1 สถานี 3

กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานี 3 การสร้างระบบแจ้งเตือนเมื่อไฟฟ้าดับและไฟฉุกเฉิน โดยการประยุกต์ใช้งานโมดูลเซนเซอร์ต่างๆ (เสียง, หลอดไฟ LED, เซ็นเซอร์วัดระดับแสงสว่าง) ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Runlinc E32W

ผลสัมฤทธิ์

[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ.วิชาการ 66 กิจกรรมที่ 1 สถานี 2

กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานี 2 การใช้งานโมดูลหลอดไฟ LED 

ผลสัมฤทธิ์

  • เปิด/ปิดหลอดไฟผ่านแอพได้

อุปกรณ์

[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ.วิชาการ 66 กิจกรรมที่ 1 สถานี 1

กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานี 1 การใช้งานโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับสวิทซ์แบบกดติดปล่อยดับ

ผลสัมฤทธิ์

  1. เปิด/ปิดเสียงเตือนผ่านแอพได้
  2. เปิด/ปิดเสียงเตือนด้วยการกดสวิตซ์ที่บอร์ดได้

อุปกรณ์