การเพิ่มสมาชิกในฐานข้อมูล SE-ED Library

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีให้บริการ E-book ภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ Se-ed โดยใช้ระบบ SE-ED E-library บรรณารักษ์สามารถเพิ่มรายชื่อสมาชิกเข้าระบบได้ด้วยตนเอง วิธีการเพิ่มสมาชิกสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ  เพิ่มเป็นรายบุคคล  การเพิ่มสมาชิกเป็นกลุ่ม   มีวิธีการดังนี้

การเพิ่มสมาชิกรายบุคคล

1. เข้าสู่ระบบ

การแก้ไขข้อมูลหนังสือสำรองในระบบ ALIST

การทำหนังสือสำรองในระบบ Alist เพื่อให้บริการแก้อาจารย์ที่ต้องการให้นักศึกษาใช้งานหนังสือเล่นนั้น ๆ ในรายวิชาที่สอน โดยจะมีการกำหนดให้ยืมได้ 3 วัน 2 วัน หรือ 1 วัน โดยจะมีการแก้ไขหนังสือในระบบ Alist ดังนี้

เปิดระบบ Alist ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ จากนั้นเลือกที่ ฟังชั่น "ระบบยืมคืน" และเลือกที่ " สำรองทรัพยากร" 

KM การจัดการโปรไฟล์ JFK NETFLIX

เพื่อให้การบริการ Netflix เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การดูแลโปรไฟล์ก็จำเป็นต้องดูแลให้เป็นระเบียบ ซึ่งบางครั้งมีการเข้าไปแก้ไขโปรไฟล์โดยผู้ใช้บริการ จึงจำเป็นต้องจัดการดูแลโปรไฟล์อยู่เป็นประจำ

1. ค่าเริ่มต้นของโปรไฟล์ บัญชีที่ #1 และบัญชีที่ #2 เป็นไปตามที่ระบบบังคับใช้