การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ 2558 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมานั้นจะสิ้นสุดการรับรองคุณภาพในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิทยบริการไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "Towards National Impacts and International Quality" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citaion Index Centre: TCI) จัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 ภายใต้ธีม "The 11th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals Towards Scholarly Publishing Qualities: Ethics, Visibility and E-Journal Management" ณ โรมแรมแมนดาริน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยมีลำดับการประชุม ดังนี้

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ผม (คณิศร รักจิตร) และพี่พิเชษฐ (พิเชษฐ เพียรเจริญ) ในฐานะตัวแทนวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10 (AUTOMATED DATA INPUT AND ELECTRONIC JOURNAL MANAGEMENT) ซึ่งจัดโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI)