การจัดการขยะด้วยหลัก 8R

การจัดการขยะด้วยหลัก 8R

การคัดแยกขยะ เป็นวิธีการหนึ่งใน กระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่ง เป็นตัวการของปัญหามลพิษของ สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ก่อนอื่นมารู้จักประเภทของขยะมามีกี่ประเภท และสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขยะ

Green Office: ก้าวแรกของสำนักวิทยบริการ

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายให้คณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ Green Office