คู่มือ

คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม TDC (ThaiLIS Digital Collection)

ผลงานการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม  TDC (ThaiLIS Digital Collection) โดย นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อย ตำแหน่งใหม่ บรรณารักษ์ชำนาญการ

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำ ดัชนีวารสารภาษาไทยในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ผลงานการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำ ดัชนีวารสารภาษาไทยในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ALIST ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดย นางสอปิยะ บุญตามช่วย ตำแหน่งใหม่ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ

คู่มือการจัดการฐานข้อมูลสมาชิก

ผลงานการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เรื่อง คู่มือการจัดการฐานข้อมูลสมาชิก โดย นางพนิตา แวดือรามัน ตำแหน่งใหม่ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ

คู่มือการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้

ผลงานการขอค่าตำแหน่งสูงขึ้น (ตำแหน่งใหม่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน) โดย นายพรหม  จันทาโพธิ์ กลุ่มงานเผยแพร่นวัตกรรมและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2557

คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผลงานการยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดย นางสาวอมรพรรณ พัทโร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ

คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลงานการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นางสาวจันทิมา จริยวัตกุล ตำแหน่งใหม่ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ