คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม TDC (ThaiLIS Digital Collection)

ผลงานการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม  TDC (ThaiLIS Digital Collection) โดย นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อย ตำแหน่งใหม่ บรรณารักษ์ชำนาญการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

Average: 3.5 (2 votes)