คู่มือการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้

ผลงานการขอค่าตำแหน่งสูงขึ้น (ตำแหน่งใหม่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน) โดย นายพรหม  จันทาโพธิ์ กลุ่มงานเผยแพร่นวัตกรรมและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

Average: 3.5 (2 votes)