คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผลงานการยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดย นางสาวอมรพรรณ พัทโร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

Average: 3.5 (2 votes)