คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำ ดัชนีวารสารภาษาไทยในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ผลงานการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำ ดัชนีวารสารภาษาไทยในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ALIST ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดย นางสอปิยะ บุญตามช่วย ตำแหน่งใหม่ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

Average: 3.7 (3 votes)