ว่าด้วยการใช้ AI กับงานวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ

    ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายในทุก ๆ วงการ รวมทั้งวงการห้องสมุดก็ไม่เว้น ถ้าจะพูดถึงเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงแซงทุกโค้ง ณ ตอนนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นคำว่า AI ทุกวงการให้ความสนใจพร้อมกับความกังวลใจมิน้อยว่า AI จะมาแย่งงานจากคนหรือเปล่า เราจะตกงานกันในยามแก่หรือไม่ แต่ถ้าคิดในอีกมุมหนึ่ง ถ้าเราใช้ AI

การสร้างสุของค์กรด้วย Team Building

การสร้างสุของค์กรด้วย Team Building

       การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการ ม.อ. ปัตตานี 

การสร้างสุของค์กรด้วย Team Building โดยมีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOT analysis วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ บ่อแสนวิลล่า จ.พังงา สรุปการวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้ 

       SWOT คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำผลที่ได้ในรูปแบบของจุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness โอกาสOpportunity และภัยคุกคามThreat มากำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร

เรื่อง การจัดการรายการทรัพยากร (Item) ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง: กรณีบันทึกข้อมูลบาร์โค้ดวารสารไม่ถูกต้อง

 

เรื่อง การจัดการรายการทรัพยากร (Item) ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง:

กรณีบันทึกข้อมูลบาร์โค้ดวารสารไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนการชำระค่าบริการของผู้ใช้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

 

ขั้นตอนการชำระค่าบริการของผู้ใช้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

   ในปี 2567 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้นำระบบติดตามหนี้สินมาใช้ในการให้บริการชำระค่าปรับของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการไม่ค่อยพกเงินสดแต่จะมีแอปพลิเคชันธนาคารในมือถือ ทำให้เวลามีค่าปรับผู้ใช้บริการจะโอนเงินเข้าในบัญชีของเจ้าหน้าที่โดยตรง และเจ้าหน้าที่จะต้องนำเงินสดไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน ทำให้ยุ่งยากสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ดังนั้นทางหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จึงได้พัฒนาระบบติดตามหนี้สินขึ้นเพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้

ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

            การอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและสถานที่สาธารณะ การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และทักษะแก่บุคลากรในการรับมือกับเหตุการณ์ไฟไหม้ รวมถึงการอพยพอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การศึกษาความเป็นมาของการอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟจะช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

              การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจุบันได้ก่อให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรับรองความรู้และทักษะในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพหนึ่งคือ

การเปลี่ยนสถานะทรัพยากรสารสนเทศแบบเร่งด่วน

 

                การเปลี่ยนสถานะทรัพยากรสารสนเทศแบบเร่งด่วน จะใช้สำหรับเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องการยืมทรัพยากรสนเทศมีสถานะที่ไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศนั้นได้ โดยทางงานบริการยืม-คืน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการใช้วิธีเปลี่ยนสถานะแบบเร่งด่วนได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การขอสิทธิ์เปิดใช้งานโปรแกรม iThenticate มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้บอกรับโปรแกรม iThenticate เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ใช้งานเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานวิชาการ

         ในการใช้งานโปรแกรมผู้ใช้บริการต้องขอเปิดสิทธิ์ใช้งานโปรแกรมเป็นอันดับแรก โดยมีขั้นตอนดังนี้