การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ 2558 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมานั้นจะสิ้นสุดการรับรองคุณภาพในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI)

ผมมีโอกาสเข้าร่วมสัมนาเรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศดิจิทัล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิทยบริการไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "Towards National Impacts and International Quality" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

เราพัฒนา องค์กรก็พัฒนา เราไม่พัฒนา เราก็สูญพันธุ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดสัมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม" เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี แม้ผมเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยภาระกิจบันทึกโทรทัศน์วงจรปิด จึงไม่สามารถรจดบันทึกอย่างที่ทำเป็นปกติ การเขียนบล็อกนี้จึงเป็นการอาศัยความจำที่ยังเหลืออยู่นิดๆ หน่อยๆ อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้รับฟังองค์ความรู้จากวิทยากรและได้เห็นนวัตกรรมจากหน่วย

วิธีการสร้างสุขและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร

สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ อนันตา รีสอร์ท จังหวัดตรัง ภายใต้หัวข้อ "วิธีการสร้างสุขและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร" วิทยากรโดย คุณสานุพันธ์ ใบศรี

Productivity by Happy Workplace

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรเรื่อง Productivity by Happy Workplace เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ วิทยากรโดย ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

การบริหารเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ (ผู้ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) จัดการบรรยายในหัวข้อ การบริหารเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาเขตปัตตานี วิทยากรโดย คุณ Z

วิทยากรเปิดประเด็นด้วยเรื่องเล่าของผู้เกษียณคนหนึ่ง โดยให้โจทย์ว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่จึงจะพอใช้ โดยมีสูตรในการคำนวนง่ายๆ คือ

คิดเชิงกลยุทธ์ = คิดให้ชนะ ใครเป็นอย่างไรช่างมัน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ผมมีโอกาสได้ฟัง รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร บรรยายเรื่อง "การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของสำนักงานอธิการบดี (PSU Smart Team) อันเป็นโครงการต่อเนื่องและผมไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้มาแต่ต้น แต่ด้วยสำนักวิทยบริการเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ผมจึงมีโอกาสเข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามการเขียนจะเป็นแบบจับประเด็นมาเขียน (เท่าที่จำได้) ไม่ได้เรียบเรียงตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้อาจขาดความต่อเนื่อง

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citaion Index Centre: TCI) จัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 ภายใต้ธีม "The 11th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals Towards Scholarly Publishing Qualities: Ethics, Visibility and E-Journal Management" ณ โรมแรมแมนดาริน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยมีลำดับการประชุม ดังนี้

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2559 ผมมีโอกาสได้ไปอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Participated Protection Course) โดยมี พ.อ. นพ. รศ.สุธี พานิชกุล เป็นวิทยากร 

ในการอบรมมีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้
    - วิวัฒนาการและหลักจริยธรรมวิจัยพื้นฐาน
    - บทความหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย การประเมินความเสี่ยง