แนวทางการจัดการค่าปรับทรัพยากรหาย (LO) ในระบบ ALIST และระบบติดตามหนี้สินห้องสมุด

สวัสดีครับ วันนี้มีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการค่าปรับทรัพยากรหาย (LO) ในระบบ ALIST และระบบติดตามหนี้สินห้องสมุดมาให้เรียนรู้กัน ซึ่งเป็นเคสที่พบเจอไม่บ่อยนักตั้งแต่มีการจัดทำและให้บริการระบบติดตามหนี้สินและทรัพยากรค้างส่งของห้องสมุดขึ้น ประกอบกับตัวผู้ทำระบบเองที่ไม่ได้เข้าใจลักษณะประเภทค่าปรับทั้งหมดของระบบ ALIST อย่างถี่ถ้วนจนสามารถออกแบบวิธีการจัดการที่เหมาะสมในระบบที่พัฒนาแยกออกไปอย่างเช่นระบบติดตามหนี้สินและทรัพยากรค้างส่งของห้องสมุดนี้ แต่เมื่อเจอเหตุการณ์จริง สามารถหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้ จึงเกิดเป็นองค์ความรู้ที่อยากนำมาถ่ายทอดเอาไว้ให้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานของบุ

การเปิดใช้ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ณ จุดบริการด้วย Tablet

ภาคการเรียนที่ 1/2567 นี้ ห้องสมุดนำเอาระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ณ จุดบริการด้วย Tablet เข้ามาช่วยรวบรวมความพึงพอใจจากการใช้บริการต่างๆ ได้แก่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และบริการ IT-Zone แบบทันท่วงทีอีกครั้ง ช่วยให้ห้องสมุดได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง ผลลัพธ์ที่ได้คือสารสนเทศที่มีคุณค่าสูง ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจและประเมินประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างแม่นยำ การเชื่อมโยงข้อมูลนี้จะช่วยให้

การสร้างแบบฟอร์มด้วย Sheet

 

การสร้างแบบฟอร์มด้วยชีตในโปรแกรมสเปรดชีตเช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลและเก็บข้อมูลต่างๆ ดังนี้คือขั้นตอนเบื้องต้น:

วางแผนและออกแบบแบบฟอร์ม:

กำหนดว่าแบบฟอร์มนั้นจะมีลักษณะแบบไหน ตั้งแต่ช่องกรอกข้อมูล, ปุ่มตัวเลือก, ปุ่มสำหรับส่งข้อมูล, เป็นต้น
ออกแบบรูปแบบและเครื่องมือที่ต้องการใช้ เช่น กรอบเส้น, สี, และขนาดของช่องกรอกข้อมูล
สร้างแบบฟอร์มในชีต:

KM เรื่อง เครื่องมือการจัดทำกลยุทธ์ แบบใหม่ SWOT 7s

 

SWOT 7s คือ

SWOT 7S เป็นการผสานระหว่างการวิเคราะห์ SWOT และโมเดล 7S ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์กรเพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้ดีขึ้น

การเบิกและตรวจสอบพัสดุประจำปี ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560

แนะนำการปฏิบัติเรื่องการเบิกและตรวจสอบพัสดุประจำปี ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

https://www.canva.com/design/DAEro9UOr0U/YO3S3rjUm2TZ80abMyfYMQ/edit?utm_content=DAEro9UOr0U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

การสร้างสุของค์กรด้วย Team Building

การสร้างสุของค์กรด้วย Team Building

       การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการ ม.อ. ปัตตานี 

การสร้างสุของค์กรด้วย Team Building โดยมีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOT analysis วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ บ่อแสนวิลล่า จ.พังงา สรุปการวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้ 

       SWOT คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำผลที่ได้ในรูปแบบของจุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness โอกาสOpportunity และภัยคุกคามThreat มากำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร

Design Thinking: Creative & Critical Problem Solving

 

Design Thinking คืออะไร?

Design Thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้เป็นหลัก กระบวนการนี้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน:

  1. Empathize: เข้าใจผู้ใช้และปัญหาของพวกเขา
  2. Define: ระบุปัญหาที่ชัดเจน
  3. Ideate: คิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย
  4. Prototype: สร้างต้นแบบเพื่อทดสอบ
  5. Test: ทดสอบต้นแบบกับผู้ใช้และปรับปรุง

หลักการของ Design Thinking