การสร้าง Mail Group บน @psu

1. เข้าไปที่ webmail ของ outlook (https://outlook.office.com/mail/) คลิกการาตั้งค่าดังรุป

2. คลิก ทั่วไป > กลุ่มการกระจาย > พอร์ทัลนี้

Tags