Agile innovation:methodologies and outcomes

 

Agile innovation เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมแบบยืดหยุ่นและรวดเร็ว โดยเน้นการทำงานเป็นระยะสั้นๆ (sprint) ที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

Methodologies หรือวิธีการในการพัฒนานวัตกรรมแบบ Agile มีหลายวิธี เช่น

 • Scrum เป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยแบ่งการทำงานเป็นระยะสั้นๆ (sprint) ประมาณ 2-4 สัปดาห์ โดยมีการประชุมประจำวัน (daily stand-up) เพื่อติดตามความคืบหน้า
 • Kanban เป็นวิธีการพัฒนานวัตกรรมแบบ Agile ที่เน้นการมองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมด โดยแบ่งงานออกเป็นบอร์ดต่างๆ เช่น บอร์ดรอดำเนินการ บอร์ดกำลังดำเนินการ และบอร์ดเสร็จสิ้น
 • Lean Startup เป็นวิธีการพัฒนานวัตกรรมแบบ Agile ที่เน้นการทดสอบและเรียนรู้จากลูกค้า โดยเริ่มจากการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นต่ำ (minimum viable product) เพื่อทดสอบกับลูกค้า และนำผลตอบรับมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อไป

Outcome หรือผลลัพธ์ของการพัฒนานวัตกรรมแบบ Agile นั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยอาจรวมถึง

 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
 • กระบวนการทำงานใหม่
 • รูปแบบธุรกิจใหม่

ข้อดีของการพัฒนานวัตกรรมแบบ Agile

 • รวดเร็วและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้
 • ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
 • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
 • ช่วยลดความเสี่ยงและต้นทุน

ข้อเสียของการพัฒนานวัตกรรมแบบ Agile

 • อาจต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าการพัฒนาแบบเดิม
 • ต้องใช้ทักษะและความรู้เฉพาะทาง
 • อาจมีความซับซ้อนในการจัดการ

 

ที่มา : โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35

บรรยาย: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย
รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

Average: 3 (2 votes)