Agile innovation:methodologies and outcomes

 

Agile innovation เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมแบบยืดหยุ่นและรวดเร็ว โดยเน้นการทำงานเป็นระยะสั้นๆ (sprint) ที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

Methodologies หรือวิธีการในการพัฒนานวัตกรรมแบบ Agile มีหลายวิธี เช่น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของห้องสมุด

 

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ห้องสมุดในฐานะสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้จึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของห้องสมุด ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ ดังนี้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative & Innovation Inspiration

จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative & Innovation Inspiration วันที่ 16,17 มีนาคม 2558 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วิทยากรโดย ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ จากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด