ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของห้องสมุด

 

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ห้องสมุดในฐานะสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้จึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของห้องสมุด ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ ดังนี้

การย้ายบล็อกจากเว็บไซต์ KM เดิม มายังเว็บไซต์ KM ใหม่

จากช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ (KM) มีปัญหาการเข้าใช้งาน ซึ่งส่งผลให้สมาชิกไม่สามารถเขียนบล็อกได้ ทางสำนักวิทยบริการจึงได้จัดทำเว็บไซต์การจัดการความรู้ขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตาม บล็อกที่อยู่ในเว็บไซต์ KM เดิม (http://km.oas.psu.ac.th) ไม่สามารถโอนย้ายได้โดยอัตโนมัติ ทำให้เจ้าของบล็อกต้องโอนย้ายด้วยตนเอง โดยวิธีการคัดลอกไปยังเว็บไซต์ KM ใหม่ (https://oarkm.oas.psu.ac.th) ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้