ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของห้องสมุด

 

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ห้องสมุดในฐานะสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้จึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของห้องสมุด ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ ดังนี้