การอบรมเทคนิคการใช้ Microsoft Word อย่างมืออาชีพ

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมของสำนักวิทยบริการ เรื่อง เทคนิคการใช้ Microsoft Word อย่างมืออาชีพ โดย อาจารย์ณรงค์ บางท่าไม้ เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2558

วิทยากรให้ข้อคิดเริ่มต้นว่า

"น้ำเต็มแก้ว หรือ น้ำครึ่งแก้ว"
อย่าคิดว่าตัวเองเก่ง Word ขอให้เปิดใจก่อน แล้วจะได้อะไรมากกว่าที่คิด

เราอบรมกับ Word 2010 ซึ่งวิทยากรบอกว่ายังมีปัญหาเรื่องช่องไฟเวลาพิมพ์งาน แต่ก็สามารถบรรเทาปัญหานี้ได้และสามารถใช้งานได้ดี