คู่มือการใช้ Chat GPT สำหรับการศึกษา(Chat GPT A tool kit for students and educators)

 

คู่มือการใช้ ChatGPT สำหรับการศึกษา

นำเสนอโดย ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED เสนอแนวคิดและการใช้ ChatGPT ในบทบาทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียนและผู้ศึกษา ดังนี้:

เป็นเพื่อนร่วมเรียน:

  • ChatGPT เป็นเหมือนเพื่อนที่พร้อมพูดคุยและทำ brainstorm ไอเดียต่าง ๆ รับฟังและประเมินไอเดียของเราให้
  • ช่วยประเมินข้อดี-ข้อเสียของไอเดีย เสนอแนวทางการปรับปรุง

เป็นติวเตอร์:

Google Bard กับการศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเรียนรู้แห่งอนาคต

 

Google Bard คืออะไร?

Google Bard เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย Google AI  Bard ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งข้อความและโค้ด  

ทำให้ Bard สามารถ:

  • เขียนข้อความ
  • แปลภาษา
  • เขียนโค้ด
  • ตอบคำถาม
  • สรุปเนื้อหา
  • แต่งบทกวี
  • เขียนโค้ดโอกาส

โอกาส