Google Bard กับการศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเรียนรู้แห่งอนาคต

 

Google Bard คืออะไร?

Google Bard เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย Google AI  Bard ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งข้อความและโค้ด  

ทำให้ Bard สามารถ:

  • เขียนข้อความ
  • แปลภาษา
  • เขียนโค้ด
  • ตอบคำถาม
  • สรุปเนื้อหา
  • แต่งบทกวี
  • เขียนโค้ดโอกาส

โอกาส

การสร้างทีมและวัฒนธรรมแบบ Agile ของ SCB10X

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของไทยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว SCB ได้ก่อตั้ง SCB10X ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับองค์กร

SCB10X มีแนวทางการทำงานแบบ Agile ซึ่งให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมขนาดเล็ก ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทีม SCB10X ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ