Google Bard กับการศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเรียนรู้แห่งอนาคต

 

Google Bard คืออะไร?

Google Bard เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย Google AI  Bard ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งข้อความและโค้ด  

ทำให้ Bard สามารถ:

  • เขียนข้อความ
  • แปลภาษา
  • เขียนโค้ด
  • ตอบคำถาม
  • สรุปเนื้อหา
  • แต่งบทกวี
  • เขียนโค้ดโอกาส

โอกาส