คู่มือการใช้ Chat GPT สำหรับการศึกษา(Chat GPT A tool kit for students and educators)

 

คู่มือการใช้ ChatGPT สำหรับการศึกษา

นำเสนอโดย ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED เสนอแนวคิดและการใช้ ChatGPT ในบทบาทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียนและผู้ศึกษา ดังนี้:

เป็นเพื่อนร่วมเรียน:

  • ChatGPT เป็นเหมือนเพื่อนที่พร้อมพูดคุยและทำ brainstorm ไอเดียต่าง ๆ รับฟังและประเมินไอเดียของเราให้
  • ช่วยประเมินข้อดี-ข้อเสียของไอเดีย เสนอแนวทางการปรับปรุง

เป็นติวเตอร์:

การสร้างเว็บไซต์ Google Site ในการจัดทำเว็บไซต์ PULINET Journal

จากที่ได้เข้าอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site โดย คุณชารีฟ ลามาก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรม KM IT ของสำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมนั้นมีประโยชน์มากๆ ในการนำมาใช้จัดทำเว็บไซต์ของวารสาร PULINET Journal ที่กำลังรับผิดชอบอยู่