คู่มือการใช้ Chat GPT สำหรับการศึกษา(Chat GPT A tool kit for students and educators)

 

คู่มือการใช้ ChatGPT สำหรับการศึกษา

นำเสนอโดย ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED เสนอแนวคิดและการใช้ ChatGPT ในบทบาทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียนและผู้ศึกษา ดังนี้:

เป็นเพื่อนร่วมเรียน:

 • ChatGPT เป็นเหมือนเพื่อนที่พร้อมพูดคุยและทำ brainstorm ไอเดียต่าง ๆ รับฟังและประเมินไอเดียของเราให้
 • ช่วยประเมินข้อดี-ข้อเสียของไอเดีย เสนอแนวทางการปรับปรุง

เป็นติวเตอร์:

 • ช่วยสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ๆ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการอ่านเนื้อหาที่ซับซ้อน
 • สรุปเนื้อหาจาก PDF หรือช่วยในการจัดเรื่องของเนื้อหา
 • แนะนำหัวข้อและปรับปรุงเนื้อหาที่ต้องการเขียน

เป็นผู้ตรวจงาน:

 • ให้รีวิวและวิจารณ์งานที่เราทำ เสนอคำแนะนำเพื่อปรับปรุง
 • ช่วยตรวจสอบไวยากรณ์และความถูกต้องของภาษาอังกฤษ
 • เป็นแหล่งความรู้และแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะ

##ข้อควรระวังในการใช้ ChatGPT:

 • การเขียนคำสั่ง (Prompt): ควรศึกษาและใช้คำสั่งที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • ตรวจสอบความถูกต้อง: อย่าเชื่อทุกข้อความที่ ChatGPT ให้ และตรวจสอบข้อความก่อนใช้
 • การใช้งานที่สมเหตุสมผล: ห้ามนำไปใช้ในทางทุจริตหรือการละเมิดกฎหมาย

คู่มือนี้เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความเข้าใจของผู้ใช้ และเตือนให้ระวังการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตนเองและสังคมในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม

แหล่งข้อมูล

https://www.nstda.or.th/sci2pub/chatgpt-for-education-ep1/

 

Rating

No votes yet