การดำเนินการจัดทำข้อตกลงและการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการ

การจัดทำข้อตกลงและการรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักวิทยบริการ

มีขั้นตอนดังนี้

1.บุคลากรจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในระบบ TOR for OAR (เดือน มิ.ย.)

2.หัวหน้างานตรวจสอบข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในระบบ TOR for OAR (เดือน มิ.ย.)

3.บุคลากรยื่นข้อตกลงการปฏิบัติงานในระบบ TOR Online (เดือน มิ.ย.)

4.หัวหน้างานเห็นชอบกับข้อตกลงการปฏิบัติงานในระบบ TOR Online (เดือน มิ.ย.)

5.บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ TOR for OAR (เดือน มิ.ย.-พค. ปีถัดไป)

6.หัวหน้าตรวจสอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน6เดือน/1ปีรอบและ (เดือนธ.ค.)และ(มิ.ย.)

7.บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ TOR Online เมื่อสิ้นรอบการประเมิน (เดือน มิ.ย.)

8.หัวหน้างานเห็นชอบกับรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ TOR Online (เดือน มิ.ย.)

9.หัวหน้างานประเมินปริมาณงานและคุณภาพงานในระบบ TOR for OAR (เดือน มิ.ย.)

10.หัวหน้างานนำผลคะแนนที่ได้จากระบบ TOR for OAR ไปกรอกในระบบ TOR Online 

11.บุคลากรรับทราบผลการประเมิน

12.สิ้นสุดกระบวนการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

No votes yet