ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PFAS “Forever Chemicals” และภัยเงียบต่อสุขภาพกับการควบคุมในผลิตภัณฑ์ของเวทีโลก

ข้อมูลและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PFAS

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PFAS : PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) หรือที่เรียกว่า "Forever Chemicals" เป็นกลุ่มของสารเคมีที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องครัวที่ไม่ติด (non-stick cookware), ผ้าและพรมกันน้ำ (water-repellent fabrics), โฟมดับเพลิง, และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องการคุณสมบัติทนทานต่อคราบและน้ำมัน

สาร PFAS มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการสลายตัวในสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถสะสมในร่างกายมนุษย์และสัตว์ได้ง่าย และมีการพบว่ามีการปนเปื้อนในน้ำดื่ม, ดิน, และอากาศ

ภัยเงียบต่อสุขภาพ

PFAS สามารถสะสมในร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานาน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ ดังนี้:

 1. มะเร็ง: การสัมผัส PFAS อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งไตและมะเร็งอัณฑะ
 2. ปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน: PFAS อาจส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน ลดประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อวัคซีน
 3. ปัญหาการเจริญเติบโตและพัฒนาการ: มีหลักฐานว่าการสัมผัส PFAS อาจทำให้เกิดปัญหาการเจริญเติบโตในทารกและเด็ก
 4. ปัญหาเกี่ยวกับระบบฮอร์โมน: PFAS อาจก่อให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับระบบฮอร์โมน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพิ่มความตระหนักรู้ : เพื่อให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ เข้าใจถึงอันตรายของ PFAS และหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารนี้
 2. ลดการสัมผัส PFAS : เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของ PFAS

 

การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ : เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี PFAS เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ครัว และเสื้อผ้าที่ระบุว่าเป็น "PFAS-free"
 2. บริโภคน้ำอย่างปลอดภัย : ตรวจสอบแหล่งน้ำที่บริโภคว่าไม่มีการปนเปื้อน PFAS หรือใช้เครื่องกรองน้ำที่สามารถกรองสารเคมีนี้ได้
 3. การรีไซเคิลและการกำจัดของเสีย : ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี PFAS และกำจัดของเสียที่มี PFAS อย่างเหมาะสม

การนำมาใช้ในองค์กร

 1. นโยบายการจัดซื้อ : กำหนดนโยบายให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี PFAS สำหรับใช้ในสำนักงานและกระบวนการผลิต
 2. การฝึกอบรมพนักงาน : ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของ PFAS และวิธีการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารนี้
 3. การตรวจสอบและปรับปรุง : ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และกระบวนการในองค์กรเพื่อหาแหล่งที่อาจมี PFAS และปรับปรุงให้ปลอดภัยมากขึ้น

ข้อแนะนำ

 1. ติดตามข้อมูล : ติดตามข่าวสารและข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับ PFAS เพื่อปรับตัวและปรับใช้มาตรการที่เหมาะสม
 2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับ PFAS
 3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ : ทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการและลดการใช้ PFAS
 4. ส่งเสริมความรับผิดชอบ : กระตุ้นให้ผู้ผลิตรับผิดชอบในการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มี PFAS ตั้งแต่การผลิตจนถึงการกำจัด

การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ PFAS และปกป้องสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

No votes yet