การออก PSU Passport ชั่วคราวด้วยเครื่อง Identiv

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มีบริการอินเตอร์เน็ตรายวันแก่บุคคลภายนอก โดยผู้ใช้สามารถติดต่อขอรับบัญชีชั่วคราวได้ที่ บริการยืม-คืน ชั้น 1

การออก PSU Passport ชั่วคราวด้วยเครื่อง Identiv


1. เปิด Web browser เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อย
2. เปิดโปรแกรม PSU Passport Smart Card Services
3. เสียบบัตรประชาชนผู้ใช้บริการ
4. กดปุ่ม "ยินยอม" ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
5. ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว มีระยะเวลาการใช้งาน 1 วัน ผู้ใช้จดหรือถ่ายภาพบัญชีเพื่อนำไปใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
6. เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยเครือข่าย PSU WiFi (802.1x) 

*หมายเหตุ 
- บัญชี PSU Passport ที่ออกให้เป็นบัญชีชั่วคราว มีระยะเวลาการใช้งาน 1 วัน
- สำหรับใช้เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต PSU WiFi ผ่านคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเลตเท่านั้น
- ไม่รองรับการเข้าใช้บริการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น VPN, Office 365, MIS-DSS หรือ SIS ได้
- ตรวจสอบว่าบัญชีที่ได้รับสามารถเข้าใช้งานได้หรือไม่ ที่ https://passport.psu.ac.th/index.php?content=profile
- ผู้ใช้บริการติดต่อขอรับบริการได้ที่ บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
 

Rating

No votes yet