การออก PSU Passport ชั่วคราวด้วยเครื่อง Identiv

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มีบริการอินเตอร์เน็ตรายวันแก่บุคคลภายนอก โดยผู้ใช้สามารถติดต่อขอรับบัญชีชั่วคราวได้ที่ บริการยืม-คืน ชั้น 1

การออก PSU Passport ชั่วคราวด้วยเครื่อง Identiv