กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

สรุป  กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คือ กระบวนการคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด

 

กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ มี 5 ขั้นตอน

1.การทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง (Empathize) การทำความเข้าใจปัญหาที่เราพยายามแก้ไข โดยการสังเกตและมีส่วนร่วม

2.การระบุปัญหาและกรอบของปัญหา (Define) การนำข้อมูลทั้งหมดที่หาได้จากขั้นแรกมาวิเคราะห์และสังเคราะห์รวมกัน เพื่อตกผลึก

3.การหาแนวทางแก้ไข (Ideate) การเริ่มนำไอเดียที่ได้มาสร้างให้เป็นรูปธรรม ด้วยการคิดนอกกรอบ เพื่อมองหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ

4.สร้างต้นแบบ (Prototype) การสร้างผลิตภัณฑ์หรือแนวทางต้นแบบโดยลดขนาด

5.ทดลองใช้ (Test) การทดสอบแนวทางแก้ไขปัญหา

 

ประโยชน์ของระบบการคิดเชิงออกแบบ

1.การทำงานอย่างเป็นระบบ

2.มีแผนสำรอง

3.เกิดกระบวนการใหม่/นวัตกรรมใหม่ 

4.ฝึกความคิดสร้างสรรค์

5. เลือกสิ่งที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด

6.มีทางเลือก

7.ฝึกกระบวนการแก้ไขปัญหา

 

 

 

Rating

Average: 5 (1 vote)