การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อบุคลากรต้องการวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถแจ้งคำขอซื้อขอจ้างพัสดุได้ด้วยตนเอง สิ่งที่บุคลากรต้องเตรียม คือ ชื่อรายการพัสดุหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ จำนวน ราคาประมาณการ เวลาที่ต้องการใช้งาน รายนามคณะกรรมการต่าง ๆ ใช้สามารถดำเนินการแจ้งคำขอซื้อขอจ้างผ่านระบบ OAR Smart Office งานพัสดุ สำนักวิทยบริการ https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/ โดยงานพัสดุจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน ดังนี​​​​​​​

Rating

Average: 5 (1 vote)