การตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพบุคลากรสำนักวิทยบริการในระบบ HRM

บุคลากรสำนักวิทยบริการ สามารถตรวจสอบเส้นทางคาวมก้าวหน้าในสายวิขาชีพได้จากระบบพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการ HRM ดังนี้

 

1.https://secret.oas.psu.ac.th/human/  โดยใส่ PSU PASSPORT  

2.เลือก "เส้นทางความก้าวหน้า"

3.ทราบเส้นทางความก้าวหน้าของตนเอง เมื่อคลิก "Read more" จะมีหลายละเอียดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลงานที่ต้องใช้ยื่นในแต่ละระดับตำแหน่ง

 

 

 

 

 

Rating

Average: 5 (1 vote)