การใช้งานระบบพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการ (HRM)

 

การใช้งานระบบ HRM ดังนี้

 

สำนักกำหนดการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มการพัฒนาดังนี้

กลุ่มผู้นำ ไม่น้อยกว่า 80 ชม./ปี

กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 50 ชม./ปี

กลุ่มทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ชม./ปี

เพื่อใช้รายผลการเรียนรู้และสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาอย่างน้อย 4 หลักสูตรต่อปี และใช้รายงานจำนวนชม.ใน TOR ตรงกัน

 

ผู้ใช้งานทั่วไป

การตรวจสอบชม.การพัฒนา ดังนี้

1.https://secret.oas.psu.ac.th/human/

2.การพัฒนาบุคลากร---> จัดการชม.การพัฒนา

3.เพิ่มชม.การพัฒนา ได้ด้วยตนเอง กรณีที่มีหลักสูตรอยู่แล้วในระบบ

 หากเข้าตรวจสอบแล้วไม่มีหลักสูตรดังกล่าว ให้แจ้งงาน HR เพื่อใส่หลักสูตรในระบบ จึงสามารถเพิ่มได้ด้วยตนเอง

 

การรายงานผลการอบรม ดังนี้

1.https://secret.oas.psu.ac.th/human/

2.การพัฒนาบุคลากร---> สิ่งที่ได้รับจาการฝึกอบรม/ดูงาน

3.กรอกข้อมูลผลการเรียนรู้ทุกหลักสูตร และเลือกการพัฒนาต่อจำนวนอย่างน้อย 4 หลักสูตร/ปี

 

การรายงานสัมฤทธิ์ผลการพัฒนา ดังนี้

1.https://secret.oas.psu.ac.th/human/

2.การพัฒนาบุคลากร---> ผลสัมฤทธิ์การอบรมดูงาน

3.ข้อมูลหลักสูตรจำนวนอย่างน้อย 4 หลักสูตรที่ถูกเลือกจะมาแสดงผลเพื่อให้รายงานผลสัมฤทธิ์

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

Average: 5 (1 vote)