สวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้

สรุปผลการKM สวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ ในการนี้จะสรุปเกี่ยวกับพนักงานเงินรายได้

 

   ค่าชดเชยพนักงานเงินรายได้ที่มีสิทธิในกองทุนพนักงานเงินรายได้ ผู้ใดออกจากงาน เพราะเหตุอื่นที่มิใช่การลากออ เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ลาออกเมืองอายุครบ 55 ปีบริรูรณ์ ให้พนักงานเงินรายได้ผู้นั้นได้รับค่าชดเชยตามอัตราเงินเดือนสุดท้าย ดังต่อไปนี้

   1 เมื่อผู้ปฏิบัติงานดิดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือน จำนวน 6 เดือน

  2. เมื่อผู้ปฏิบัติติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือน 8 เดือน

  3.  เมื่อผู้ปฏิบัติติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือน 10 เดือน

  4.  เมื่อผู้ปฏิบัติติดต่อกันครบ 20 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือน14  เดือน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเอง

  พนักงานเงินรายได้ ใช้สิทธิกองทุนประกันสังคม เป็นอันดับแรกก่อน หากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ จึกนำมาเบิกจากกองทุนพนักงานเงินรายได้แต่รวมกันทั้งปีงบประมาณไม่เกิน 5000 บาท โดยสามารถเบิดได้ทุกสถานพยาบาลที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ไม่รวมกรณีทันตกรรม

กองทุนเงินทดแทน

   เป็นกองทุนที่นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินสมทบเป็นรายปีให้กับสำนักงานประกันสังคม ซื่อนายจ่างแต่ละบริษัทจะจ่ายเงินสมทบไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งกองทุนเงินทนแทนจะใช้ในกรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ทุะะลภาพ หรือเสียชีวิต จากการทำงานให้นายจ้างเท่านั้น

 

Rating

Average: 1 (1 vote)